م

ا. محمد نديم

 

Curriculum Vitae      

                   

Basic Information:

 

Full name:                                            Muhammad Nadeem

Nationality:                                         Pakistani                               

Religion:                                               Islam

Date of Birth:                                       02/02/1984                                       

Place of Birth:                                     Pakistan                                                 

Permanent Address:

 

Country:                                              Pakistan                                

Region/State:                                       Azad Jammu and Kashmir

City:                                                      Pallandri

Phone No.:                                            0592610828

E-mail:                                                   nadeem2513@gmail.com

Address:

Country:                                                Kingdom of Saudi Arabia                          

Region/State:                                        Al-Qassim   

City:                                                      Buraidah

Phone No:                                             0163261792                                   

Mobile No:                                            0592610828                        

Qualifications:

 

NO

Qualification

Date

(yyyy/mm/dd)

General Specialization

Specific Specialization

Institution

Place

 

Masters

2006

English

Linguistics and Literature

AJK University

Pakistan

 

B.A

2003

English

English Language

AJK University

Pakistan

 

B.Ed.

2008

Education

 

AJK University

Pakistan

 

 

Experience (Last Experience):

 

NO

Title

Place

Institution

College

 

From

D/M/Y

To

D/M/Y

 

English Lecturer

Al-Qassim, KSA

Qassim Private Colleges

College of Administration and Humanities

English

13/02/2010

Date

 

English Lecturer

Pakistan

Bilal Gul Shaheed Shaheen Model College 

 

English

10/12/2006

20/12/2009

 

Scientific Research (newest five Research):

I Single Research      Personal Research

.

NO

Title

Journal  (Volume, Issue, Date)

Language

 

Problems in Teaching English in AJK

 

English

 

Administrative Experience:

 

Position

Institution

From (M / Y)

To (M / Y)

Dean

 

 

 

Head of Department

 

 

 

Head of Section

Bilal Gul Shaheed Shaheen Model College

02/05/2007

20/12/2009

Membership of Administrative and Organizational Committees:

 

Qassim Private Colleges

 

 

Quality Assurance Unit Coordinator

Qassim Private Colleges

01/05/1437

Date

 

Computer Skills:

 

Skill / Program

None

Beginner

Intermediate

Excellent

Word

 

 

 

ü   

Excel

 

 

ü   

 

Power Point

 

 

ü   

 

Access

 

 

ü   

 

Internet

 

 

 

ü   

Web Design

 

ü   

 

 

 

Languages:

 

 

Languages

Proficiency

Reading

Writing

Speaking

     

Begin

         

English

 

 

ü   

 

 

ü   

 

 

ü   

Urdu

 

 

ü   

 

 

ü   

 

 

ü   

Arabic

 

ü   

 

 

 

ü   

 

ü   

 

Hindco

 

 

ü   

 

 

ü   

 

 

ü   

 

Courses you have taught:

 

No.

Name of the course

Level

College /Department

  1.  

Language Skills (Grammar, Reading, Writing, Listening and Speaking)

001, 002, 101, 102

English Department

  1.  

Linguistics

Level 2, 3, 4, 6

English Department

  1.  

TEFL

Level 6

English Department

  1.  

Semantics and Pragmatics

Level 5

English Department

  1.  

Conventional Aida in Language Instruction

Level 7

English Department

  1.  

Sociolinguistics

Level 5

English Department